Preskočiť na obsah

Hlavný kontrolór

KINLOVIČOVÁ  Terézia

Hlavná kontrolórka

•        je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému 1-krát štvrťročne podáva správu o svojej činnosti,

•        funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce,

•        vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce


Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí:

•        vzdaním sa funkcie 

•        odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení


Vykonáva kontrolu:

•        nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

•        účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

•        príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

•        správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií, 

•        hospodárenia s finančnými prostriedkami,

•        plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce,

•        dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,

•        vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom


Preveruje:

•        ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,

•        tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,

•        opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci


Vypracúva odborné stanoviská:

•        k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,

•        možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

•        pri vykonávaní činností uvedených v ods. 4 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom,

•        vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru. Vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov,

•        je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu,

•        zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným